یک تیم باستان شناس ، زمانی که در تلاش برای پی بردن به اسرار یک هِرَم هستند ،متوجه میشوند که گرفتار یک موجود ترسناک و عجیب شده اند و…

دیدگاه شما

فیلم های مشابه